logo Sykehusbygg
Ikon

grunnstammen i Sykehusbygg HF

Bærekraft

Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner.- klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Når Sykehusbygg HF skal levere bærekraftige byggeprosjekter, må disse tre dimensjonene forenes. Vi skal levere framtidens sykehusbygg som er holdbare over tid, bidrar til det grønne skiftet og gir en kostnadseffektiv sykehusdrift. Vi leverer bygg som gir merverdi for våre eiere, pasienter, ansatte og samfunnet for øvrig.

 

Bærekraft handler ikke bare om miljøperspektivet. Det handler også om langsiktighet, trygghet og økonomisk forsvarlighet. Sykehusbygg HF står i en unik posisjon med vår spesifikke kunnskap og erfaring innenfor det komplekse området som helsesektoren er. Resultater oppnås gjennom evaluering, læring og kontinuerlig forbedring. 

Seksjon utvikling og bærekraft skal bidra til at Sykehusbygg HF følger opp vårt felles samfunnsansvar innenfor bærekraft i våre byggeprosjekter, da innen sentrale områder som klima og miljø, HMS/SHA, sikkerhet, seriøsitet og helhetlig prosjektmetodikk. Seksjonen skal være en pådriver for kunnskaps- og erfaringsoverføring, kompetansebygging, fornyelse, forenkling og standardisering i prosjektene». 

Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har etablert et rammeverk for samfunnsansvar som også gjelder for Sykehusbygg HF med formål:.  

 

«Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte. Spesialisthelsetjenesten ønsker å være en tjeneste som belaster klima og naturmangfoldet i minst mulig grad, vi skal være åpne om prioriteringer og hvordan ressursene utnyttes og vi skal sørge for at alle som jobber hos oss eller hos våre leverandører ivaretas og sikres anstendige arbeidsforhold. Spesialisthelsetjenesten skal prioritere og fatte beslutninger i et bærekraftperspektiv som favner hele bredden i samfunnsansvaret. Formålet med Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar er å klargjøre hvilke rammer/føringer som gjelder for området og hvordan spesialisthelsetjenesten arbeider med samfunnsansvaret, herunder oppfølging av statens forventninger til ansvarlig virksomhet. Med ansvarlig virksomhet menes hvilket ansvar selskaper forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.»

 

Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar
Tidslinje
Sist oppdatert 20.12.2023