logo Sykehusbygg
Klassifikasjonssystemet

Klassifikasjonssystemet

Velkommen til nasjonal database for klassifisering av hovedfunksjoner, delfunksjoner, rom og kapasiteter.

Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan videreutvikles.

Informasjonen fra klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig ledelsesinformasjon, både for daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter.

Bruk av selve databasen krever brukerrettighet og innlogging, se kontaktinformasjon.

 

Bakgrunn

Med bakgrunn i målsettingen i nasjonal helseplan, jfr St.prp.nr.1 (2006-2007) utviklet Helsedirektoratets kompetansenettverk for sykehusplanlegging et klassifikasjonssystem og nomenklatur for funksjoner og arealer i helsebygg.

I foretaksprotokollen av januar 2011 mellom Helse- og omsorgsdepartementet, og de regionale helseforetakene, er det tatt inn en forutsetning om at klassifikasjonssystemet skal innføres og tas i bruk i alle helseforetak.

På bakgrunn av dette etablerte de regionale helseforetakene (RHF-ene) i fellesskap en nasjonal database i 2013. Den nasjonale databasen er etablert for å strukturere og samle all basisinformasjon iht. klassifikasjonssystemets parametere fra alle helseforetakene (HF-ene).

Sykehusbygg HF er gjennom oppdragsdokumentet fra de RHF-ene (2015) tildelt ansvaret for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av Klassifikasjonssystemet for helsebygg og Nasjonal database for Klassifikasjonssystemet.

 

Målsetting

Målsettingen med klassifikasjonssystemet er å oppnå mer effektiv arealbruk og bedre planlegging av funksjoner og arealer i sykehus. Data fra klassifikasjonssystemet gir viktig informasjon for styring og planlegging i helseforetakene.

Innenfor hvert HF skal det kartlegges og beskrives kapasitet og areal og hvordan dette fordeler seg på funksjoner og avdelinger.

Registreringer gjøres i lokale databaser som for eksempel forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemet (FDV-systemet) og data overføres til nasjonal database via web grensesnitt iht. definert struktur og format. Nasjonal database er tilrettelagt for mottak av data via API/Webservices.

Formålet med nasjonal database er todelt:

Registrere data på en entydig måte. Originale data skal ligge hos helseforetakene, fortrinnsvis i FDV-systemer. Data i ND skal kunne kobles opp mot data fra andre datakilder, som for eksempel Norsk Pasientregister (NPR), dRofus eller FDV systemer.
Det skal være enkelt å hente ut areal- og kapasitetsdata på helseforetaksnivå, regionalt og nasjonalt nivå for å få oversikt og sammenligningsgrunnlag. Det er tilrettelagt for uthenting av historiske data gjennom at ND fryses en gang per år.

Bruksområde


Både helseforetakene, de regionale helseforetakene (RHF) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har behov for opplysninger om kapasitet, arealbruk og arealeffektivitet. Klassifisert areal kan danne grunnlag for analyser og beslutninger i en rekke sammenhenger:

 • Vurdering av sykehusstruktur og eventuelt behov for endringer
 • Sammenlikninger av kapasitet og arealbruk mellom sykehus i et HF og mellom HF
 • Bidra til at de enkelte HF har god arealkunnskap og oversikt i eget foretak
 • Underlag for analyser og vurderinger av kapasitet (arealkapasitet og behandlingskapasitet
 • Effektivisering av virksomheten; vurdere potensialet for bedre utnyttelse av kapasiteter
 • Strategisk utvikling av bygg og eiendom
 • Prising av arealer og innkreving av husleie
 • Vurdering av arealbehov og arealeffektivitet
 • Underlag i ombygging og ompakking av sykehus
 • Vurdering og godkjenning av sykehusprosjekter
 • Utvikling av erfaringsbaserte standarder
 • Forskning og utvikling

Klassifiserte arealdata, både alene og koblet mot andre datakilder, kan altså gi viktig styrings- og planleggingsinformasjon innen en rekke viktige områder.

Klassifikasjonssystemet for helsebygg er et verktøy for systematisk kartlegging og benevning av funksjoner, rom og arealer i helsebygg (somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling), og en modell for å kunne knytte funksjonene, rommene og arealene til HF-ets virksomhet, organisasjon og bygg.


Klassifikasjonssystemet består av to deler:

 • Et nomenklatur som er en felles benevning av funksjoner og rom i sykehus - for sammenliknbarhet mellom sykehus, institusjoner og enheter
 • En hierarkisk struktur som knytter sammen rom og funksjoner
Diagram

Eksempel: Hovedfunksjon: Undersøkelse og behandling, somatikk

Delfunksjon: Akuttmottak

Romnavn: Udersøkelse og behandling

Romspesifikasjon: Triage

 • I klassifisering av rom benyttes standard rombenevnelser i helsebygg/sykehusbygg for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
 • Hvert rom har et romnavn som viser hva rommet brukes til. Det kan knyttes en eller flere romspesifikasjoner til et romnavn.
 • Hensikten med romspesifikasjonen er å gi utfyllende informasjon om hva rommet brukes til. Eksempel: Romnavn 175 Undersøkelse og behandling med romspesifikasjon 175.27 Triage.
 • For kapasitetsbærende rom angis den kapasiteten som er tilgjengelig for virksomheten, f.eks. antall døgnplasser (senger) i et normalsengeområde. Kapasiteten er knyttet til det antallet plasser som er spesifisert for rommet (f.eks. sengerom – 2-sengs).
 • Det er obligatorisk å registrere romspesifikasjon, enten som .0 eller med presis beskrivelse av rommets funksjon, som f.eks. Romnavn 175 Undersøkelse og behandling og med romspesifikasjon 175.27 Triage.
  Det er også mulig å angi ulike romspesifikasjoner for rom som ikke er kapasitetsbærende, f.eks. romnavn Avfall med romspesifikasjon Med skittentøy

Det er nødvendig å kartlegge helt ned på romnivå, og med romspesifikasjon for de kapasitetsbærende rommene, om kartleggingen skal kunne gi god nytteverdi.

Det vises til Veileder for klassifikasjonssystemet for utfyllende informasjon.

 

Kontaktinformasjon

Alle spørsmål knyttet til nasjonal database kan sendes til support@klassifikasjonssystemet.no

Dette gjelder spørsmål rundt bruk av klassifikasjonssystemet, registering, implementering og tekniske spørsmål til nasjonal database.

Sist oppdatert 19.09.2023