logo Sykehusbygg

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

En styringsgruppe i regi av de fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny form for stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge. Strålebehandling med protoner er en strålebehandling som er mer skånsom for normalt vev og som fører til mindre langtidsskader for pasientene.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Diagram, ingeniørtegning

I 2015 ble i underkant av 50 norske pasienter, flere av disse barn og unge, sendt utenlands for å få kreftbehandling med protonstråling. Det finnes mange pasienter som med sikkerhet kunne ha nytte av protonbehandling, men som av ulike grunner ikke blir sendt til behandling i dag. Basert på medisinske estimater er antallet norske pasienter som vil ha nytte av protonterapi i 2022 langt høyere. Flere internasjonale antagelser tyder på at ca 12-15 prosent av de pasienter som  i dag får tradisjonell strålebehandling med fotoner/elektroner, vil ha nytte av behandling med protoner.

Behandling med protoner som alternativ til ordinær strålebehandling gjør det mulig å gi høyere og mer presise stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser til nærliggende normalvev – med mindre skader på vevet. Protonbehandling reduserer langtidsskader og bidrar til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom.

Oslo og Bergen anbefales

Etablering av protonbehandling i Norge har vært utredet siden 2010. Utredningsprosjektet har nå avsluttet en konseptfase hvor to alternativer for etablering av protonbehandling innen 2022 har vært utredet. Alternativ 1 har vært etablering av ett protonanlegg i Helse Sør-øst eller Helse Vest innen 2022. Alternativ 2 har vært etablering av protonanlegg i både Helse Sør-øst og Helse Vest.

Forslag til konseptvalg og lokalisering av protonsenter i Norge skal foreligge innen 1. august i år for behandling i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017.  Flertallet i prosjektets styringsgruppe, bestående av administrerende direktører fra de fire regionale helseforetakene, generalsekretær i Kreftforeningen og en internasjonal ekspert fra Skandionklinikken i Sverige har konkludert med sin anbefaling. Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har deltatt som observatører i styringsgruppen.

Styringsgruppen anbefaler etablering av ett protonsenter ved Radiumhospitalet i Oslo og ett i Bergen ved Hauklandsbakken. Dersom endelig beslutning i videre saksgang faller på utbygging av ett protonsenter, kan styringsgruppen anbefale dette subsidiært, under forutsetning av at man går for en regionalisert modell med utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell vil det være naturlig å starte utbygging i Oslo. Det anbeales at det skal legges til rette for forskning ved alle alternativene. Uavhengig av beliggenhet skal protonbehandling være et likeverdig tilbud for hele landet.

- Å bygge to protonsentre i Norge vil gi større behandlingskapasitet og sikre bedre tilgjengelighet til behandlingen uansett hvor i landet pasientene bor. To protonsentre vil være et viktig steg på veien for videre utbygging i de øvrige helseregionene, sier prosjektleder for konseptfaserapporten i Sykehusbygg, Vigdis Hartmann. I tillegg er det gode verdimessige grunner til at Norge bør bidra i den internasjonale «dugnaden» som klinisk forskning og utvikling av protonterapi innebærer, fortsetter hun.


Bakgrunn:
Den nasjonale kreftstrategien for 2013-17 fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet har som mål at flere skal overleve eller leve lenger med kreft, dessuten fremme best mulig livskvalitet for pasientene og deres pårørende.

I forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S(2015-2016) ble de fire regionale Helseforetakene bedt om å gå videre med konseptfaseplanlegging slik at endelig konseptvalg og innfasing av protonanlegg i Norge kan bli vedtatt ifm med statsbudsjett for 2017.

Vedlegg. Faktaark: Etablering av protonbehandling i Norge

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Vigdis Hartmann, prosjektleder Sykehusbygg

Telefon: 917 49 275
E-post: Vigdis.Hartmann@sykehusbygg.no