logo Sykehusbygg

Byggestart for Nye Rikshospitalet

I går ble offisiell byggestart for Nye Rikshospitalet markert på den tidligere forplassen, som nå er byggeplass for det nye sykehuset. Forberedende grunnarbeider startet i 2023, og nå starter altså selve byggingen. - Vi investerer nå stort i fellesskapets helsetjeneste, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i sin tale.

Helse Sør-Øst RHF
Publisert 13.06.2024
Store og små spader

- Vi fornyer, vi forsterker, vi forbedrer, ja vi bygger det moderne Norge sammen, tilpasset fremtidens behov og fremtidens muligheter for oss, for barna våre og for generasjonene som kommer. 

Statsråden fremhevet videre at de nye byggene vil gi betydelig bedre arbeidsforhold for en stor gruppe verdifulle ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg, og at nye bygg vil legge bedre til rette for undervisning og forskning i verdensklasse, hvor Oslo universitetssykehus har en helt sentral rolle i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

Tilstede var også Anne Lindboe, ordfører i Oslo og Saliba Andreas Korkunc, byråd for helse i Oslo, ledelsen i Helse Sør Øst og prosjektorganisasjonen samt ansatte i Oslo universitetssykehus.

Det har vært en lang og kronglete vei å komme hit, sa ordfører Anne Lindboe i sin tale. - For alle som bor i Oslo er jeg glad for at både Helse Sør-Øst, den forrige og den nåværende regjeringen sørget for å holde fremdrift i prosjektet, og tok ansvar når det var nødvendig. For et nytt sykehusbygg er en gave til byens innbyggerne.

Hun fremhevet at det er og blir alle faggruppene som jobber på sykehus og som skal jobbe på sykehus i fremtiden, som utgjør den største forskjellen når mennesker er på sitt mest sårbare. – Med nye flotte lokaler her på Rikshospitalet får dere gode arbeidsforhold videre, og det fortjener dere virkelig. 

Hele gjengen samlet
Foto: Anders Bayer/OUS

- Dette er en stor dag for sykehuset og en stor dag for AS Norge, sa administrerende direktør i Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

Det ble vedtatt allerede i 2016 at Oslo universitetssykehus skal videreutvikles som tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et akutt- og lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Et sentralt moment i det vedtatte målbildet er reduksjonen fra dagens fire til tre hovedlokalisasjoner.

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble endelig vedtatt i desember 2022 etter medvirkningsprosesser med 42 grupper bestående av representanter fra de ulike fagmiljøene, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere. Markering av byggestart for Nye Rikshospitalet betyr at alle sykehusprosjektene i Oslo universitetssykehus nå er i gjennomføringsfasen. 

 

Samling av regionale funksjoner

Nye Rikshospitalet består av nybygg på rundt 150 000 kvadratmeter, og nye bygg skal fungere i en helhet med eksisterende Rikshospital når det åpner i 2031. Her samler Oslo universitetssykehus regionale funksjoner som i dag er lokalisert både på Rikshospitalet og Ullevål på ett sted. Samling av fagmiljøer er nødvendig både for å opprettholde faglig kvalitet over tid og for å sikre bærekraftig drift av sykehuset.

- Det å samle spesialiserte funksjoner er viktig og har vært en stor drivkraft for gjennomføringen. Dette er selvsagt viktigst for best mulig pasientbehandling, fagutvikling og forskning, men også for å utnytte spesialisert medisinsk-teknisk utstyr og infrastruktur på best mulig måte. Jeg er spesielt glad for at vi får et samlet barnesykehus her når de sterke fagmiljøene på Ullevål og Rikshospitalet samles, sa Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

I tillegg til nasjonale og regionale funksjoner blir Nye Rikshospitalet lokalsykehus for om lag 200 000 innbyggere i Oslo. 

Traumekompetansen og regionsansvaret for multitraumer flyttes fra Ullevål til Nye Rikshospitalet, og det blir helikopterlandingsplass på taket med heis direkte ned til akuttmottak, operasjon og fødeavdeling. Det blir regions- og landsfunksjoner innen fødselshjelp og 42 plasser til nyfødtintensiv med soveplasser til foreldre ved hver sengeplass.

Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Nye Rikshospitalet skal arealmessig ta høyde for gjennomføring av undervisning og forskning som blant annet kliniske studier og laboratorieforskning. Dette inkluderer arealer både for OUS og Universitetet i Oslo. Forskningsarealene vil dels bestå av klinikknære forskningstun med arbeidsrom, undersøkelsesrom og laboratorier. Undervisningsdelen består av både sentrale og klinikknære arealer med lesesaler og grupperom. 

 

Eget barne- og ungdomssenter

Nye Rikshospitalet vil inneholde et etterlengtet barne- og ungdomssenter for pediatriske og kirurgiske pasienter. I dag er fagmiljøet delt mellom to steder og spredt utover bygningene. Fra 2031 vil Rikshospitalet fungere som lokalsykehus for alle barn i Oslo og som regionssykehus for barn i Helse Sør-Øst, samtidig som nasjonale funksjoner opprettholdes.

Barne- og ungdomssenteret vil samle de fleste pediatriske og kirurgiske tjenestene ved Oslo universitetssykehus for pasienter i aldersgruppen 0 til 18 år. Planene inkluderer et eget barne- og ungdomsmottak for medisinske og kirurgiske fag, en infeksjonsenhet med isolater (noen med direkte utgang til et skjermet uteområde), samt en stor poliklinikk og dagbehandling. I tillegg vil det være tre etasjer med pediatriske og kirurgiske sengeposter.

Barne- og ungdomssenteret får en egen inngang, adskilt fra hovedinngangen. På taket bygges det en terrasse med skjermede soner for barn, ungdom og pårørende. Terrassen vil også være tilgjengelig for sengeliggende pasienter.

Alle sengerom vil være enerom og tilrettelagt for overnatting av minst én pårørende. En betydelig andel av rommene vil være familierom med plass til flere. I tillegg vil det være egne ungdomsrom og dedikerte områder for pårørende, samt lekerom, treningsrom og fysioterapiområder.

Overlege og seksjonsleder i Barne- og ungdomsklinikken (OUS) Sturla Owren Solheim er glad for at barnemiljøet blir samlet i 2031.

– Som ansatt har det vært utrolig spennende å delta i planleggingsprosessen for det nye barne- og ungdomssenteret. Alle miljøene som jobber med barn, på tvers av klinikker, startet tidlig med å samarbeide om å realisere drømmen om et samlet barnemiljø. Nå nærmer drømmen seg virkelighet. Selv om man alltid kan ønske seg mer, synes jeg det vi har oppnådd er formidabelt. Jeg ser frem til å jobbe på det nye sykehuset.

Tett på sykehus i full drift

Leder av sentralt brukerutvalg i Oslo universitetssykehus, Erna Hogrenning, fremhevet i sin tale at Oslo universitetssykehus er en betydelig aktør med et stort samfunnsansvar.

– OUS skal utvikles i tråd med befolkningens behov i dag og for fremtiden, og slik hovedstaden, regionen og nasjonen fortjener. Her skal pasientene få sin behandling og ansatte skal ha sin arbeidsdag gjennom hele byggeperioden. Det blir krevende når det bygges så tett på driften, men det jobbes med veldig gode tiltak og aktiviteter for å minimere belastningen for både pasienter, pårørende og ansatte, og det er det viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet på.

Hogrenning gleder seg over at alle byggeprosjektene i Oslo universitetssykehus nå er i gjennomføringsfasen. - Utfordringene som nå ligger foran oss må vi være åpne for å håndtere og sammen finne ut av, vi må glede oss over de gode og fremtidsrettede løsningene disse nye byggene bringer med seg. 
 

Prosjektorganisasjonen er klar

Planene er utviklet i nært samarbeid med OUS, UIO, arkitekter, rådgivende ingeniører og prosjektorganisasjonen over lang tid. Det er godt forankrede løsninger som nå skal realiseres, forklarte programdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon for videreutviklingen av OUS.

- Vi er allerede godt i gang på byggeplassen. Med dagens spadetak markerer vi overgangen fra forberedende arbeider til selve hovedutbyggingen av 150 000 nye kvadratmetere. Vi er godt forberedt og har en sterk og kompetent prosjektorganisasjon på plass. Vi skal sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalte rammer for kostnad og tid, og med den kvalitet og med de løsninger som er definert i godkjent forprosjekt, sier Bøhler.

I 2024 gjennomføres det mange aktiviteter på Rikshospitalet som forberedelser til selve byggeperioden. Midlertidig hovedinngang åpnet i januar, modulbygg på taket er snart ferdige, det skal bygges modulbygg for foreldreovernatting og det pågår en stor rokade for å flytte pasientbehandling og medarbeidere ut av lamell C1 som skal rives for å gjøre plass til det nye barne- og ungdomssenteret.


Tett samarbeid hele veien

Gry Strand, byggeplasskoordinator i OUS, samarbeider tett med Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon. Fokus er å rydde unna plunder og heft, bidra til at det kan bygges nytt parallelt med at sykehuset skal ha full drift. I dette ligger god dialog samt å sikre tilstrekkelig med informasjon om planlagt aktivitet til medarbeidere på Rikshospitalet. Samtidig skal det sikres at byggherre forstår konsekvensene som arbeidet deres medfører.

- Å bygge sykehus innebærer både støyende arbeider, trafikale utfordringer og mange endringer. Vi jobber mye med informasjon. Medarbeidere og pasienter skal vite hva som pågår til enhver tid. I fellesskap tilrettelegger vi så godt vi kan. Vi har blant annet etablert tiltak som tilbud om ørepropper, støyreduserende hørselvern og eventuelt mulighet til å flytte arbeidssted om nødvendig, sier Gry Strand.