logo Sykehusbygg

Klare mål for Sykehusbygg

Sykehusbygg setter seg klare mål for 2015 og blir organisert i fire virksomhetsområder: Fellesfunksjoner / Plan og utvikling / Prosjektering og gjennomføring / Forretning og administrasjon.

Publisert 13.05.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Sykehusbygg mål

Fellesfunksjoner 

Mål: Et samordnet kompetanseteam er etablert, og foretakene opplever god tilgjengelighet og kvalitet innenfor alle fagområdene. Kartlegging og systematisering av områder som er definert som fellesfunksjoner, er foretatt og avklart med Bestillerforum for Sykehusbygg. Handlingsplan for neste 3-årsperiode er utarbeidet.

Tiltak 

 • Identifisere nåværende kompetanse i foretaksgruppene som ivaretar disse oppgavene i dag og avgjøre hvilke av disse som blir overført Sykehusbygg.
 • Overføre eksisterende felles databaser til foretaket.
 • Etablere nye felles databaser.
 • Starte arbeidet med et felles styringssystem.
 • Fagteam og nettverkssamarbeid med andre etater og utdanningsinstitusjoner.

Plan og utvikling 

Mål: Det er etablert et samordnet kompetanseteam med dekning av alle hovedfunksjoner innenfor området utvikling og tidligfase-planlegging av sykehusbygg. HF og RHF skal oppleve at enheten tilbyr tilstrekkelig kompetanse og tilgjengelighet for å kunne være en foretrukket samarbeidspartner. Kompetanseteamet skal være en samarbeidspartner internt i Sykehusbygg for fellesfunksjoner, prosjekt og gjennomføring for å sikre at organisasjonen utnytter sin tverrfaglige kompetanse for alle faser av formålet «Samordning og utvikling av eiendomsområdet»

Tiltak

 • Ansette 10 årsverk i Sykehusbygg, Plan og utvikling.
 • Beskrive behovet for felles databaser for tidligfase planlegging og utvikle disse i samarbeid med Fellesfunksjoner.
 • Etablere avtaler som gir Sykehusbygg tilgang til sentrale databaser som f. eks NPR-data på tvers av HF/ RHF.
 • Analysere eventuelle behov for arbeidsverktøy som er spesifikke for Plan og utvikling.
 • Etablere en plan for kapasitets- og kompetansebehov t.o.m. 2017 ved å ta utgangspunkt i oversikt over prosjekter som er i tidlig planleggingsfase, eller planlegges startet opp i de andre helseregionene.
 • Lede/delta i pågående eller nye prosjekter i tidlig fase som igangsettes i helseregionene. 

Prosjektering og gjennomføring 

Mål: Vi skal ha igangsatt nye prosjekt innen prosjektering og gjennomføring i løpet av 2015. Vi skal ivareta og videreføre nøkkelpersonell fra prosjekt til prosjekt for å sikre erfaringsoverføring. Videre skal vi sørge for målrettet utvikling og standardisering av metoder, prosesser og fysiske løsninger i sykehusbygg.

Tiltak

 • Sikre nødvendig kompetanse inn i organisasjonen, fra RHF/HF eller ved eksternt personell.
 • I fellesskap skape en overordnet plattform for gjennomføring av mellomstore og store prosjekter på tvers av helseregionene.
 • Etablere gode rutiner og samarbeidsformer i grensesnittet mellom tidligfase og prosjektering/gjennomføringsfase.
 • Etablere et system for endringsstyring, herunder ansette egen endringsleder. 

Forretning og administrasjon 

Mål: Sykehusbygg er etablert med hovedkontor i Trondheim, og med en desentralisert organisasjon. Tjenestekatalog er utarbeidet og effektive systemer er tatt i bruk. Ansatte og oppdragsgivere opplever Sykehusbygg som en seriøs arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Tiltak

 • Ansette administrerende direktør og etablere ledergruppe for foretaket.
 • Desentralisert modell: Organisering avklares, herunder rekruttering av personell.
 • Vurdere å gjennomføre virksomhetsoverdragelser fra de ulike RHF/HF.
 • Utarbeide en strukturert tjenestekatalog.
 • Innkjøp av effektive fagverktøy og tjenester innenfor HR og økonomi (startes opp i 2014).
 • Organisasjonsutvikling parallelt med etablering og rekruttering til foretaket.
 • Etablere oppfølgings- og rapporteringsverktøy som grunnlag for god prosjektstyring.
 • Etablere team- og samarbeidsfora for prosjekter.
 • Etablere faglige nettverk på tvers av regionene.
 • Opprette tilstrekkelige rammeavtaler som kan benyttes ved prosjektering, og innleie av byggherre-ressurser.
 • Kulturbygging. 

Omdømme:

Mål: Sykehusbygg skal framstå som en seriøs leverandør med den hensikt å sikre kompetanseoverføring i fellesoppgaver og i gjennomføring av prosjekter for spesialisthelsetjenesten.

Tiltak

 • Etablere hjemmeside/nettside snarest.
 • Ansettelse kommunikasjonsrådgiver.
 • Etablere gode samarbeidsrelasjoner med kommunikasjonsavdelingene ved RHF og HF.