logo Sykehusbygg

Store næringsmuligheter med SNR

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er et prosjekt som gir store muligheter for næringslivet i regionen. Nå gjelder det å forberede seg godt, bygge kompetanse og inngå arbeidsfellesskap.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En gruppe mennesker i et rom

​Dette var hovedbudskapet fra SNRs prosjektdirektør Bjørn Remen under et foredrag i Molde Næringsforum 20. oktober. Her var interessen stor for å vite hvordan det nye sykehusprosjektet kan bidra til sysselsetting vekst og utvikling.

Nesten alle anskaffelser

Remens generelle svar var at SNR-prosjektet vil kreve anskaffelser av nesten alle typer: bygg- og anleggskontrakter, utstyrsleveranser, varer og forsyning og en mengde store og små servicetjenester.

Han trakk også fram planlagte aktiviteter i nærområdet på Hjelset, som vei og bru for hovedatkomst, vannforsyning, nytt avløpsanlegg og annen offentlig infrastruktur. I tillegg kommer betydelig boligbygging (rundt 200?) og utvikling av næringsområder.

Styringsmål: 4,2 milliarder

SNR-prosjektet har store dimensjoner og store ringvirkninger, påpekte Remen. Slik den foreløpige og grove arealoversikten ser ut så langt i konseptfasen, vil det bli bygd ut i alt 67 000 kvadratmeter på Hjelset og i Kristiansund.

Det økonomiske styringsmålet for prosjektet er satt til henholdsvis 4,2 (P50) og 4,8 (P85) milliarder kroner i 2014-verdi. P50 og P85 er bransjebetegnelser på kostnadsanslag som med 50 eller 85 prosents sannsynlighet er høyt nok for gjennomføring av prosjektet.

2,4 millioner arbeidstimer

Ifølge Remen vil dette utgjøre 2,4 millioner arbeidstimer for fagarbeidere. I antall årsverk er det snakk om 1350 på byggeplass (900 i bygg/anlegg og 450 i tekniske fag). I tillegg kommer rådgivere, byggherre og utstyrsleveranser.

Prosjektdirektøren gikk også gjennom framdriftsplanen for SNR-prosjektet. Den viser at utbyggingen – og næringsmulighetene – nærmer seg raskt. Går planarbeidet som forutsatt, ventes konseptrapporten å bli godkjent høsten 2016. Deretter begynner arbeidet med forprosjekt, og målsettingen er å få dette sentrale dokumentet vedtatt i 2017, slik at SNR står på statsbudsjettet for 2018. I så fall kan det legges opp til byggestart samme år, med ferdig sykehus i 2021/2022.

Hva slags entrepriser?

Hvilke entreprisemodeller skal gjelde for sykehusprosjektet i Nordmøre og Romsdal? Her blir avgjørelsen først tatt neste sommer som del av konseptrapporten, men Remen orienterte om ulike alternativer.

hovedentrepriser koordineres, kort fortalt, underentreprisene av hovedentreprenør.
En generalentreprise innebærer at hovedentreprenør har et samlet ansvar utenom prosjektering, mens totalentreprisen omfatter det samme ansvaret inkludert prosjektering.

Så finnes det ulike former for samspillsentrepriser, og disse blir stadig mer vanlige i komplekse byggeprosjekter. Hoveddelen av St. Olav-utbyggingen ble gjennomført med forpliktende samspill mellom hovedentreprenørene og utbygger, påpekte Remen, og ga uttrykk for at mange og små entrepriser fører til mange og ofte problematiske grensesnitt.

Ifølge prosjektdirektøren vil tre forhold være avgjørende når SNR skal velge entreprisemodell: kostnader, kvalitet og framdrift – og han så heller ikke bort fra at det kan bli aktuelt med «fabrikkbygd ferdigsykehus fra Tyskland».

Men uansett  må det regionale markedet vurdere kapasitet og kompetanse, og bygge seg opp for å delta i konkurransen om kontraktene.

Bli sterkere sammen!

På veien din lovte Remen dialog og åpenhet og ga forsamlingen åtte råd:

  • Bli sterkere sammen – inngå arbeidsfellesskap
  • Bygg kompetanse – pris vektlegges neppe mer enn 50 %
  • Sørg for kompetanse innen Lean Construction (trimmet bygging / smartere byggeprosesser)
  • Skaff BIM-kompetanse (bygningsinformasjonsmodellering / virtuell planlegging og bygging)
  • Sats på samhandlingskompetanse
  • Styrk kompetansen på bygg og miljø
  • Etabler innovasjonsprosjekter
  • Styrk fagutdanningen i regionen