logo Sykehusbygg

Storsatsing på fellesoppgaver

Sykehusbygg satser sterkt på utvikling av standarder, veiledere, metoder og verktøy for nye sykehus. Disse fellesoppgavene er nå organisert i over 20 prosjekter, godkjent av Sykehusbyggs styre.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En mann som smiler for kameraet

Prosjektene favner vidt – fra tidligfaseplanlegging til kulturminnevern – og alle blir til felles nytte for Sykehusbygg, de fire regionale helseforetakene og alle landets helseforetak når sykehus skal planlegges, bygges og forvaltes.
 
Noen av prosjektene er allerede i full gang, mens andre blir satt i verk seinere i år og i 2016. Etter ønske fra styret er enkelte av de planlagte prosjektene slått sammen med andre, forenklet eller skjøvet noe fram i tid.

Raske, merkbare resultater

– Vi satser likevel sterkt og offensivt, og håper å produsere merkbare resultater så raskt som mulig, sier Sigmund Stikbakke, Sykehusbyggs leder for fellesoppgaver.

– Hva er det viktigste dere vil oppnå med denne storsatsingen?

– Sykehusbygg vil være kunnskapsnavet i norsk sykehusbygging, og prosjektene skal bidra til økt kunnskap ved hjelp av evaluering, erfaringsoverføring og innovasjon, blant annet. Så samler og videreutvikler vi kunnskapen og gjør den tilgjengelig gjennom prosjektene, sier Stikbakke og peker på  fem hovedoppgaver for Sykehusbygg:

 • Fortetaket skal binde prosjekter sammen og skape kontinuitet.

 • Det skal sørge for økt standardisering

 • Satse på gjenbruk av gode løsninger

 • Stimulere til innovasjon

 • Utvikle kompetanse hos Sykehusbygg, region- og helseforetak, rådgivende selskaper, entreprenører, leverandører og andre aktører.

 Innhenter viktig kompetanse

 – Hvordan trekkes Sykehusbyggs oppdragsgivere – region- og helseforetakene inn i arbeidet med fellesprosjektene?

– Vi er svært opptatt av å innhente den viktige kompetansen til de ansatte i region-og helseforetakene.  Derfor vil det være deltakere herfra  i både prosjekt- og  kompetansegrupper, poengterer Stikbakke.

Oversikt over fellsoppgaver som allerede er i gang, eller starter sener i år og i 2016: 

 • Standardisering i tidligfaseplanlegging og i prosjektering/bygging:

I sykehusprosjekter er det store forskjeller i både planforutsetninger og løsninger for like funksjoner. Sykehus er i sterk endring, og det vil være behov for løpende innhenting og systematisering av kunnskap innenfor planlegging av sykehus.

Dette må avstemmes mot behovet for standardisering. I oppdraget til Sykehusbygg er det beskrevet at det skal utvikles standarder for sykehusprosjekter.

Nyttig: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (2011) 

 • Utvikling av modell for erfaringsoverføring:

Erfaringsoverføringen mellom sykehusprosjekter er i dag ustrukturert og tilfeldig. De som planlegger sykehus har derfor behov for arenaer der prosjekterfaringer kan deles.

Slik «lavterskel» kunnskapsdeling vil få frem aktuelle problemstillinger som som bør utredes og eventuelt evalueres nærmere. Dette gjelder forhold som dimensjoneringsgrunnlag, standardisering, ulike konsepter, tekniske løsninger, ombygginger, innflytting og ibruktaking.

Sykehusbyggs prosjekt for erfaringsoverføring hadde møte 2. september i år med seminardagen etter. Prosjektet gjennomføres med kartlegging av behov og metoder for kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt (Sverige, Danmark, Nederland).

I den første fasen innhentes også erfaring fra pågående prosjekter, deriblant FoU-prosjektet «Oscar –Verdi for eier og bruker», samt ProsjektNorges «Kunnskapsledelse og kunnskapsdeling i prosjekter».

 • Videreutvikle metode for evaluering av sykehusprosjekter:

Når et nytt utbyggings- eller ombyggingsprosjekt settes i gang, gjenbrukes ofte planforutsetninger fra tidligere prosjekter uten en systematisert innhenting av resultater. Ikke sjelden «arver» nye sykehusprosjekter planforutsetningene og konseptuelle løsninger fra hverandre, selv om disse ikke er etterprøvd med evaluering av måloppnåelse.

Derfor er det behov for å utvikle et verktøy som er enkelt å bruke for å kartlegge og evaluere effekt, måloppnåelse og prosesser. Prosjektet starter tidlig i 2016 og samordnes med  erfaringsoverføringprosjektet (se over).

Nyttig: Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter (2015)

 • Videreutvikle metodikk for framskrivinger:

I oppdragsdokumentet fra foretaksmøtet er det beskrevet at Sykehusbygg skal videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivinger. Framskriving av aktivitet benyttes i alle utbyggingsprosjekter og danner grunnlaget for beregning av kapasiteter og areal.

Dette omfatter videreutvikling av den framskrivingsmodellen som er utviklet i kompetansenettverket på bestilling fra de regionale helseforetakene. Arbeidet skal også inneholde et opplegg for drift og vedlikehold av datagrunnlag, erfaringsreferanser, trendanalyser, bruk av endringsfaktorer og beregningsmodeller.

Dette prosjektet tar inn resultater fra framskrivingsprosjektet i Nasjonal helse- og sykehusplan. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet er det utarbeidet et felles innspill fra regionforetakene, med utgangspunkt i aktivitetsfremskriving til 2030 innen somatikk, psykisk helsevern og TSB (rusomsorg). Disse dataene skal også benyttes til å kartlegge behov for personell og kompetanse.

 • Nasjonal database for klassifisering av sykehusbygg:

Verdien av slik klassifisering er blant annet knyttet til muligheten for å knytte sammen virksomhet/produksjon, organisasjon, lokalisering, byggkapasitet og kvalitet.

Dette er et sentralt verktøy for tidligfaseplanlegging fra utviklingsplan til forprosjekt, og gir grunnlag for å tallfeste sammenhenger mellom virksomhet/aktivitet og kapasitet/krav til bygget. Samtidig er det et viktig styringsverktøy for region- og helseforetak, samt politisk nivå og beslutningstakere.

Det etableres en brukergruppe med representanter fra brukere av disse dataene og de som registrerer. Hensikten er å få inn erfaringer som kan være førende for det videre arbeidet. Det er også behov for å formidle resultatene fra klassifiseringen til brukerne. Prosjektet skal ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet 2015.

Nyttig: Klassifikasjonssystem for helsebygg (2015)

Nyttig: Klassiffikasjonssystemet for helsebygg.no 


 • Revisjon av veiledere for tidligfaseplanlegging:

Veileder for tidligfaseplanlegging ble sist revidert i 2011, og erfaring med bruken, samt nye innspill, har gitt behov for revisjon. Det er blant annet nødvendig å se nærmere på hvordan utviklingsplaner inngår i tidligfaseplanlegging, betydningen av idéfasen, bruken av veilederen i ombyggingsprosjekter og mindre prosjekter, samt i større regionale og nasjonale sykehusprosjekter. I dette arbeidet inngår også revidering og utvikling av veiledere for:

 • Hovedfunksjonsprogram (HFP)
 • Hovedprogram utstyr (HPU).
 • Overordnet teknisk program (OTP)
 • Brukermedvirkning

God samordning av dette revisjonsarbeidet er viktig. Sykehusbygg foreslår derfor å etablere et hovedprosjekt for veiledere for tidligfaseplanlegging, med underprosjekter. Vi vil også undersøke behovet for andre veiledere, som for eksempel innen IKT og utforming (formveileder).

Veiledere som ennå ikke er digitalisert, må bli det, slik at alle metoder, verktøy og kunnskapsbaser er lett tilgjengelige for samtlige aktører. Det er også ønskelig å benytte Lean-metodikk i gjennomgangen av de ulike fasene i planleggingsprosessen.

Nyttig: Veileder for hovefunksjonsprogram (2013)

Nyttig: Regime for planlegging og beslutning i sykehusprosjekter (2010)

 • Digital kommunikasjon

Prosjektet omfatter digitale tjenester for kommunikasjon med samarbeidspartnere. Dette er en løpende oppgave, men også en del av flere andre prosjekter.

 • Gjennomføre kartlegging av sykehusbyggenes tilgjengelighet

Prosjektet starter som et pilot-/foranalyseprosjekt med oppstart 2016/17.

 • Kravdokument for miljø- og klimatiltak

Prosjektet startes i 2016, og til grunn for arbeidet legges Prosjektrapport II om miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten.*

Miljøsertifisering av Sykehusbygg etter SO 14001 skilles ut og gjennomføres som eget prosjekt.

*Denne utredningen fra 2012 ble ledet av Sykehusbyggs Bjørn Remen (da direktør i Helsebygg Midt-Norge). En sentral konklusjon i miljørapporten var at alle nye sykehusbygg må opp på passivhusnivå – se Helsebygg.no (arkiv)

 • Etablere og videreutvikle verktøy for tilstandsgrad:

Eksiterende verktøy videreutvikles og forbedres spesielt med hensyn til rapportering. Oppgaven gjennomføres administrativt uten prosjektgruppe i første fase. Fase 2 utsettes.

 • Sammenligning byggekostnader Norge–Danmark:

Prosjektet utsettes, og oppstart vurderes i 2016.

 • Sykehusbygg-skolen:

Dette er en løpende oppgave og viktig for kompetansebygging.

 • Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer

Leveransene fra prosjektet skal bidra til helhetlig og konsistent arbeidsmetodikk for styring og oppfølging av enkeltprosjekter, prosjektprogram og prosjektporteføljer – både internt i Sykehusbygg og i eiendomsvirksomheten i helseforetakene.

Dette er arbeid som ifølge Sykehusbyggs oppdragsdokument skal utføres som ledd i standardisering, erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra prosjekter.

Prosjektet prioriteres og har startet. Aktiviteten griper inn i flere av de andre prosjektene.

 • Myndighetskontakt:

Dette er en løpende oppgave som blant annet omfatter rapportering.

 • Kulturminnevern:

Regjeringen har bestemt at statlige eiendomsforvaltere skal ha sektorvis forvaltnings- og formidlingsansvar for egen kulturarv (kgl. res. 1/9-06). Målsettingen er at de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitene blir synliggjort og ivaretatt i videre bruk av byggene.

For helsesektoren er denne resolusjonen fulgt opp med Landsverneplanen. Den blir fortløpende spesifisert forvaltningsplaner som utarbeides og behandles for enkeltstående eiendommer og/eller grupper av bygninger og uteanlegg.

Fagområdet er hovedsakelig driftspreget med løpende saksbehandling av forvaltningsplaner og dialog med vernemyndigheter.

Det etableres et prosjekt med mål om å flytte helsedelen av SKEs* database fra Riksantikvaren til Sykehusbygg. Dette gjelder den delen av databasen som inneholder registrering av bygg for spesialisthelsetjenesten.

*Statens kulturhistoriske eiendommer

 • Avhending  av bygg og eiendom:

Avhendingsområdet for bygg og eiendom skal ivareta eiers interesser, offentligheten og markedet i hele prosessen. For å forenkle avhendingsprosessene i region- og helseforetakene er det behov for  samordning og gjennomføring av felles strategi med planer og rutiner.

Et interregionalt kompetansesenter vil sikre enhetlige og rasjonelle prosesser. Senteret skal tilby tjenester innen alle deler av avhendingen.

 • Oppdatering av veileder for økonomisk bærekraft:

Prosjektet utsettes.

 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt:

Her kartlegges nettverk som Sykehusbygg-ansatte deltar i, eller som er aktuelle for deltakelse. Revideres fortløpende.

 • Sykehuslogistikk:

Prosjektet omfatter utvikling av metoder og verktøy for å planlegge person- og vareflyt i sykehus. Prosjektet utsettes til 2016.

 • Virksomhetsutvikling, organisering, ibruktaking:

I samarbeid med sykehusene utvikles metoder og prosesser for å gjennomføre endrede arbeidsmåter, organisasjonsutvikling og forberedelser for nytt sykehus. Prosjektet utsettes til 2016.

 • BIM – bygningsinformasjonsmollering:

BIM er blitt et viktig verktøy i sykehusbygging og mye utviklingsarbeid pågår. Prosjektet utsettes til 2016 og kan bli utvidet. Oppgaver med koordinering og rådgiving innenfor BIM* utføres kontinuerlig.

* Hva er åpen BIM? Se denne enkle filmen (4 min.)

 • Konferanser og seminarer i regi av Sykehusbygg HF:

Konferanse om erfaringsoverføring er gjennomført. Neste store arrangement er Sykehusbyggkonferansen 2015 som arrangeres 9. og 10. november.