logo Sykehusbygg

Sykehusbygg operativt neste år

Sykehusbygg skal være operativt i løpet av første halvår 2015 med fungerende ledelse, nødvendige støttesystemer og ressurser, heter det i virksomhetsplanen for foretaket.

Publisert 13.05.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Sykehusbygg operativt neste år

​Ifølge planen skal Sykehusbygg påta seg oppgaver og prosjekter for regionale og lokale helseforetak – og bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.

Bedre samordning

Samtidig blir det vist til helseministerens bestilling på nyåret 2014 (se egen sak) der det heter at «departementet ønsker en bedre samordning av eiendomsvirksomheten innen spesialisthelsetjenesten.»

Virksomhetsplanen slår ellers fast at Sykehusbyggs nærmere visjoner og strategier må utarbeides når foretakets nye ledelse er på plass, og da i nært samarbeid med styret. Planen forutsetter at adm. direktør i Sykehusbygg er på plass innen 1. mai 2015, og peker ellers på flere forhold som må avklares for å gi det nye foretaket styrke:

  • Tilstrekkelig med oppgaver. Dette er nødvendig for at foretaket skal utvikles slik helseministeren har forutsatt og bestilt.
  • Desentralisert organisering. Det nye foretaket må sikres infrastruktur og rutiner som gir god og hensiktsmessig drift.
  • Overføring av personell – med komplementær kompetanse fra de regionale og lokale helseforetakene. Eventuelle virksomhetsoverdragelser må balanseres mot behovet for rekruttering av ny kompetanse. Dette vil være en utfordrende oppgave, men den er nødvendig for at Sykehusbygg skal lykkes med oppstarten.
  • Rekruttering. Tilstrekkelig kvalifisert personell må på plass for å utføre oppdragene. I dagens arbeidsmarked, og med de utfordringer foretaket står ovenfor, vil dette kunne være utfordrende.
  • Kompetanse. Riktig kompetanse til oppdragene er en suksessfaktor for det nye foretaket.

Oppdrag meldes inn

Oppdrag fra de regionale og lokale helseforetakene meldes inn til det nye foretaket. Det må også avsettes tilstrekkelige midler til å ivareta fellesoppgaver. I tillegg er det ønskelig at rapportering mellom Sykehusbygg og oppdragsgiverne standardiseres, slik at det blir mulig å sammenligne framdrift, HMS og kostnader i byggeprosjekter. Enhetlig prosjektoppfølging i alle sykehusprosjekt bør dessuten sikres, heter det i virksomhetsplanen.

Mye må på plass 

I tillegg understrekes det at mye må på plass før foretakets budsjett for 2015 er klart. Det gjelder blant annet IKT-systemer for økonomi, arkiv og journal, prosjektstyring og såkalt prosjekthotell. Men prosjektplan for IKT vil foreligge i 2014, og basissystemer etableres fortløpende. Øvrige systemer blir innført gradvis gjennom 2015.

M
erk: Det utarbeides en revidert virksomhetsplan med budsjett etter føringer fra foretaksmøtet i januar/februar 2015.

Høies «marsjordre»
– fra foretaksmøtet 7. januar 2014

Høyes-marsjordre-1024x223.jpg