logo Sykehusbygg

Viktige beslutninger om sykehusutbygging i Oslo og Drammen

16.juni godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen. I samme møte ble også målbildet for videreutviklingen av Oslo Universitetssykehus godkjent.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En by med bygninger og gater

Tre sykehus i Oslo og nytt sykehus i Drammen

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

I Vestre Viken skal det etableres et nytt sykehus som erstatning for Drammen sykehus, Blakstad og Lier sykehus.

Helse Sør-Øst RHF overtar eierskap og prosjektansvar

For samtlige av prosjektene er det besluttet at Helse Sør-Øst RHF overtar både eierskap til prosjektene og videre styringsansvar. Sykehusbygg HF skal være ansvarlige for prosjektledelsen, inkludert sentrale støttefunksjoner for samtlige av prosjektene.

Styringen av prosjektene i Oslo legges til samme prosjektorganisasjon som til nå har jobbet med det nye sykehuset i Drammen. Dette for å sikre synergier mellom prosjektene og gjenbruk av løsninger, erfaringer og felles styrings- og rapporteringsregime i planleggingen av de to sykehusene.

– Prosjektene er av ulik størrelse og omfang, og er dels også i ulike faser. De er både geografisk spredt og oppgavene av ulik karakter. Dette fordrer tydelige rammer for det videre arbeidet med prosjektene, for å sikre målrettet innsats og god styring. I første omgang er det viktig å få konkret oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver for høsten 2016, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Konseptfase neste steg i Oslo-prosjektet

Skisse av nye Aker sykehus (bilde: Helse Sør-Øst).

Skisse av nye Aker sykehus (bilde: Helse Sør-Øst).

Ny regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg Radiumhospitalet skal nå videreføres til konseptfase. For utbyggingene på Gaustad og Aker skal det jobbes med å konkretisere innhold og omfang før styret kan beslutte å gå videre til konseptfasen.

Skisse av nye Gaustad sykehus (bilde: Helse Sør-Øst).

Skisse av nye Gaustad sykehus (bilde: Helse Sør-Øst).

Skisseprosjektet for Drammen sykehus skal optimaliseres

Styret i Helse Sør –Øst har godkjent konseptrapporten og besluttet at utbyggingen av et nytt sykehus i Drammen skal skje på Brakerøya. Før konseptfasen starter skal prosjektet tilpasses styringsrammen for konseptfasen, blant annet gjennom optimalisering av foreliggende skisseprosjekt. Arbeidet planlegges gjennomført i løpet av høsten og skal godkjennes av styret før forprosjektet kan startes opp.

Vil du lese mer om prosjektene? Mer informasjon finner du her.