logo Sykehusbygg
Menn i samtale i kontorlandskap

Om oss

Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring.

Kontakt oss

Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eiere. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF skal benyttes i alle byggprosjekter med en verdi over 500 millioner kroner.

Sykehusbygg skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.  Det vil si:

 • utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging
 • tilgang på personell med spisskompetanse på alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom
 • prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter
 • øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbygg HFs formål

Sykehusbygg HF skal være en ressursleverandør for sykehuseiere og helsesektoren for øvrig.  

Ledergruppen i Sykehusbygg HF 

Terje Bygland Nikolaisen

Terje Bygland Nikolaisen

Administrerende direktør

terje.nikolaisen@sykehusbygg.no 93200209
Berit Bye

Berit Bye

Avdelingsleder økonomi og virksomhetsstøtte

berit.bye@sykehusbygg.no 48187040
Helle Jensen

Helle Jensen

Avdelingsleder prosjektavdelingen

helle.jensen@sykehusbygg.no 99152189
Marte Lauvsnes

Marte Lauvsnes

Avdelingsleder rådgiving og tidligfase

marte.lauvsnes@sykehusbygg.no 97041181
Vigdis Hartmann

Vigdis Hartmann

Seksjonsleder utvikling og bærekraft

vigdis.hartmann@sykehusbygg.no 91749275
Arnstein Hodne

Arnstein Hodne

Prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen

arnstein.hodne@sykehusbygg.no 95087314
Dag Bøhler

Dag Bøhler

Prosjektdirektør OUS

dag.bohler@sykehusbygg.no 91514324

Sykehusbygg eies av de fire helseregionene i fellesskap og styres overordnet av foretaksmøtet og oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Organisasjonskart Sykehusbygg HF.pdf​​​​

Sykehusbygg HF – formål § 4

Sykehusbygg HF skal:

 •  «… være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»
 • «… sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.»

«Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHF-ene og deres underliggende HF, samt parter som inngår i et sameie med disse.»


Strategiske målsetninger for Sykehusbygg HF 

Kundeperspektivet- Sykehusbygg skal oppleves som en verdiskapende partner, og være kundens naturlige valg ved planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus

Det økonomiske perspektivet- Sykehusbygg HF skal skape merverdi for kunden ved å utvikle, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter til avtalt kvalitet, og innenfor budsjett og tidsrammer. Prosesser og løsninger skal være kostnadseffektive

Perspektivet for læring og vekst - Sykehusbygg HF skal være det ledende fagmiljøet i landet for utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter. Det skal kjennetegnes av et sterkt faglig engasjement, og ha en kultur for læring og deling

Perspektivet for interne prosesser - Sykehusbygg HF skal bruke kunnskapsbaserte metoder og verktøy i sitt arbeid. Gjennom standardisering og bruk av innovative løsninger skal vi bidra til en framtidsrettet utvikling av sykehusbygging

Vi bygger for pasientens helsetjeneste.

Kunnskapsrik

 • Vi er en troverdig og etterspurt rådgiver fordi vi har spisskompetanse på våre fagområder
 • Vi holder oss faglig oppdatert gjennom kontinuerlig læring, og klarer å tilby fremtidsrettede løsninger gjennom innovasjon
 • Vi setter kunnskap i system og overfører kompetanse til alle helseforetak

Effektiv

 • Vi bidrar til å skape resultater for våre kunder
 • Vi arbeider hele tiden med å forbedre oss, slik at kan levere kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet

Pålitelig

 • Vi leverer det vi har lovet
 • Vi er ærlige i vår kommunikasjon
 • Vi behandler våre samarbeidspartnere med respekt

I Sykehusbygg HF er vi forpliktet til å holde en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet er null skader, å forebygge yrkesrelatert sykdom og beskytte miljøet. Gjennom aktiv ledelse og måten vi jobber på viser vi i ord og handling at Sykehusbygg er en seriøs aktør og en rollemodell i bygge- og anleggsnæringen (BA-næringen).

 • Sikkerhet, alltid først på vår agenda! Vi har alltid tid til å utføre arbeidsoppgaver og prosjekter på en sikker måte. Vi bryr oss og det er vår plikt å si ifra og om nødvendig stoppe arbeid som kan medføre fare for liv og helse. HMS er et lederansvar!
 • Forebygge A-krim og sosial dumping: Sykehusbygg ønsker å være i front i arbeidet for seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.
 • Risikostyring: Vi kartlegger og styrer HMS-risiko og følger opp med effektive risikoreduserende tiltak.
 • Sikkerhetskultur: Vi fremmer en kultur der alle ansatte tar del i HMS-arbeidet. Vi er opptatt av åpenhet, av å være gode eksempler og dele erfaringer og beste praksis. Vi har omsorg for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.
 • Miljø: Sykehusbygg skal tilby sine kunder miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. Krav til miljø skal innarbeides og følges opp i alle prosjektfaser. Vi skal også kjenne vår egen miljøbelastning og arbeide systematisk for å redusere denne.
 • Systematisk HMS-arbeid: HMS-arbeidet skal dokumenteres, gjennom planer og HMS-mål. Våre HMS-resultater avdekker forbedringsområder og gjøre oss i stand til å iverksette effektive tiltak.
 • Rapportering av uønskede hendelser og -forhold: Læring fra uønskede hendelser, nestenulykker og farlige forhold er kanskje vår aller viktigste kilde til forbedring.
 • Leverandører og samarbeidspartnere: Vi velger leverandører og samarbeidspartnere som deler vår HMS-filosofi. 

Skjema for varsling av kritikkverdige forhold

Sykehusbygg HF er en del av den offentlige sektor, derfor skal alle anskaffelser gjøres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Det offentlige i Norge kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. 

Sykehusbygg gjennomfører anskaffelser både til bruk i egen virksomhet, samt anskaffelser til benyttelse i de prosjekter vi bistår inn i. 

Vi etablerer egne rammeavtaler basert på offentlig konkurranse, samt at vi inngår i mange av de nasjonale rammeavtalene Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. Sykehusbygg har også inngått en samarbeidsavtale slik at Sykehusinnkjøp skal bistå med utstyrsanskaffelser i byggeprosjekter som Sykehusbygg har ansvar for.

Entrepriser gjennojmføres pr. prosjekt på prosjektnivå. 

Aktuelle dokumenter: 

Rutiner offentlige anskaffelser Sykehusbygg HF

 

Sist oppdatert 11.04.2024