logo Sykehusbygg

Etiske retningslinjer

​1 Formål og gyldighetsområde

Formålet med de etiske retningslinjene er at de skal veilede hver enkelt ansatt i håndteringen av etiske dilemmaer som kan oppstå i arbeidet med å gjennomføre Sykehusbyggs oppdrag. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, i rollen som ansatt, uavhengig om rollen utøves internt, i kontakt med våre oppdragsgivere eller i offentligheten forøvrig.

2 Grunnleggende verdier for all aktivitet i Sykehusbygg

Sykehusbyggs etiske retningslinjer bygger på våre verdier:

Vi skal være kunnskapsbaserte. Med dette menes at vi skal legge til grunn forskningsbasert kunnskap, fagkunnskap og evaluert og systematisert erfaringskunnskap. Med dette som bakgrunn skal vi alltid benytte vårt faglige skjønn og søke å utvikle vår egen kompetanse – både som enkeltindivider og som organisasjon.

Vi skal være effektive. Med dette menes at vi skal ta vare på foretakets og oppdragsgiveres ressurser på en god måte og avveie balansen mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.

Vi skal være pålitelige. Med dette menes at vi skal være ærlige i vår kommunikasjon, levere det vi har lovet og behandle mennesker med forutsigbarhet og respekt. Ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.

3 Åpenhet

Sykehusbygg skal være en gjennomsiktig og åpen organisasjon. Våre valg og beslutninger skal være begrunnet, synlige og dokumenterte. Vi skal dele så mye vi kan, og være rause - både med hverandre internt og med omverdenen. Sykehusbygg skal praktisere mer-offentlighet i forhold til offentlighetsloven.

4 Habilitet

Sykehusbyggs ansatte har personlig ansvar for å følge de lover og regler som gjelder for Sykehusbygg og for å utføre arbeidet på en uegennyttig og etisk forsvarlig måte. Ansatte skal ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning dersom man kan ha personlig interesse av resultatet, og det kan stilles spørsmål ved ens uavhengighet.

Sidegjøremål

Sykehusbygg følger statens regler for sidegjøremål. Ansatte kan ikke påta seg verv/ha eierinteresser som svekker tilliten til Sykehusbygg eller som er uforenlige med Sykehusbyggs virksomhet. I noen tilfeller kan et sidegjøremål være i konflikt med stillingen i Sykehusbygg. I slike tilfeller krever sidegjøremålet godkjenning.

Gaver og andre fordeler

Ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller gi for eksempel gaver, rabatter, reiser som kan påvirke deres handlinger. Moderate former for oppmerksomhet, gjestfrihet og sosialt samvær hører med til alminnelig akseptert og høflig omgangsform. Særlig aktsomhet kreves i forhold til leverandører og eksterne samarbeidspartnere.

5 Varsling

Vi skal alle behandle våre kolleger og samarbeidspartnere med respekt. Alle har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og ingen ansatte skal utsettes for mobbing, trakassering eller diskriminering. Sykehusbygg har nulltoleranse mot seksuell trakassering.

Dersom ansatte mener at det foreligger brudd på lov og regelverk, etiske normer eller alvorlige forhold som kan skade ansatte, Sykehusbygg eller samfunnet, bør Sykehusbyggs varslingsrutiner følges av hensyn til den ansattes rettssikkerhet og Sykehusbyggs omdømme. Lederen som varsles, har plikt til å undersøke saken og bidra til at kritikkverdige forhold bringes til opphør.

Sykehusbygg har egne rutiner for varsling, jf regler om varsling i arbeidsmiljølovens kapittel 2A som finnes i Sykehusbyggs personalhåndbok.

6 Lojalitet

Alle ansatte i Sykehusbygg har et ansvar for å utøve sitt virke i tråd med Sykehusbyggs overordnede mandat, prosedyrer og retningslinjer.

Vedtatt i Styret 31.01.2018
Gjeldende fra 01.02.2018

Sist oppdatert 02.09.2021