logo Sykehusbygg

Fagområder

Her finner du fagstoff som er spesielt relevant for planlegging, bygging og forvaltning av sykehus. 

God arkitektur kjennetegnes av holdbarhet, brukbarhet og skjønnhet. Formulert på en annen måte skal god arkitektur skape bygg som er varige, som virker og er vakre. Sykehusbygg HF vil legge til rette for å ivareta disse prinsippene i alle prosjekter vi er involvert i. Sykehusprosjekter skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk, med god aral-, energi- og kostnadseffektivitet. Forskning viser at arketektoniske løsninger har innvirkning på pasientens tilhelingsprosess og arbeidsmiljø for de ansatte. Framtidige sykehus skal oppleves som gode bygg av pasienter, pårørende og ansatte. 

Formveiledre for arkitektur er under utvikling


Siden er under utvikling - mer informasjon kommer

Sykehusbygg skal utføre tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles for sektoren, og vi skal gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom (Jfr. vedtektene § 5). Dette omfatter oppgaver og tematikk innenfor Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Bevaring og Avhending (FDVUBA). I det enkelte byggeprosjekt, fra oppstart av konseptfasen til bygget er overlevert, er det prosjektet som har ansvar for tematikk innenfor eiendomsområdet. 

Siden er under utvikling - mer informasjon kommer

Sykehusbygg HF skal bidra til standardisering av løsninger slik at samme utgangspunkt legges til grunn uansett hvor i landet sykehusprosjekter utvikles og bygges. Sykehusbygg HF skal være en pådriver til å skrive energieffektive-, fremtidsrettede-, robuste- og kostnadseffektive løsninger innenfor fagområdet elektro til fornuftig kostnad, både i prosjektets gjennomføringsfase og drift.

Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Forskriftene inneholder utfyllende regler som beskriver hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås. En forskrift kan igjen ha tilhørende veiledning som utdyper reglene i forskriften.

Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan omfatter ca. 300 fredede og vernede objekter over hele landet.  Disse kulturminnene forvaltes av de stedlige helseforetakene.   

Sykehusbygg HF har spesialkompetanse på feltet, og har ansvar for den faglige oppfølgingen av landsverneplanen. Oppfølgingen omfatter faglig utvikling, kompetansebygging og -overføring, prosessledelse, rådgivning og dokumentasjon, slik at de stedlige helseforetakene i best mulig grad kan ivareta sitt kulturminneansvar og samfunnsansvar.  Oppfølgingen omfatter også myndighetskontakt og dialog med private aktører i bransjen.   

Aktuelle dokumenter: 

Avhendingsstrategi

 

Logistikk er et begrep som anvendes i flere sammenhenger med ulik betydning i et sykehusprosjekt. Eksempler på dette er klinisk logistikk (f.eks. pakkeforløp for ulike medisinske tilstander), personlogistikk (personflyt - hvordan pasienter, ansatte, pårørende og besøkende forflytter seg innenfor og utenfor sykehuset) og varelogistikk (vareflyt av alle varene i forsyningskjedene).   

Til pasientbehandling og drift av sykehus er det behov for en rekke ulike varer. Medarbeidere innen fagområdet logistikk har en viktig rolle i planlegging av funksjonsarealer og løsninger for forsyningskjedene. Løsningene som planlegges må også ivareta grensesnitt til ulike tekniske anlegg og helseforetakenes IKT-systemer, f.eks. ERP-system og pasientjournalm.fl. Løsningene må også ta utgangspunkt i forsyningskonsepter som støtter helseregionene/ helseforetakenes organisering av virksomhetens ulike forsyningskjeder. 

Aktuelle dokumenter: 

Logistikknotat

Sykehusbygg HF er helseforetakenes utbyggingsorganisasjon og skal bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus i Norge. De siste årene har det skjedd store endringer innen miljøsatsingen i bygg- og anlegg. I en bransje som har store utfordringer på klima- og miljøområdet, gjør stadig flere smarte og energieffektive løsninger sitt inntog. Sykehusbygg vil i samarbeid med våre oppdragsgivere fremmevalg av miljøvennlige løsninger. Dette vil bli vurdert opp mot kost-nytte i et levetidsperspektiv for sykehusbyggene.  

Sykehusbygg er en stor offentlig aktør innen prosjektutvikling og bygging i Norge. Vår målsetning er at vi sammen med våre oppdragsgivere skal skape bærekraftige sykehusbygg for framtidens lavutslippssamfunn. Sykehusbygg skal tilby sine kunder miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. Krav til miljø skal innarbeides og følges opp i alle prosjektfaser. 

Miljøoppfølgingsplanen for sykehusprosjekter bygger på sentrale anbefalinger i handlingsplanen fra Grønt Sykehus, prosjektrapport II og likelydende vedtak fattet av styrene i de 4 regionale helseforetakene (september 2013).  

Aktuelle dokumenter: 

Kravdokument energi og miljø

Sykehusbygg HF er en del av den offentlige sektor, derfor skal alle anskaffelser gjøres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Det offentlige i Norge kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. 

Sykehusbygg gjennomfører anskaffelser både til bruk i egen virksomhet, samt anskaffelser til benyttelse i de prosjekter vi bistår inn i. 

Vi etablerer egne rammeavtaler basert på offentlig konkurranse, samt at vi inngår i mange av de nasjonale rammeavtalene Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. Sykehusbygg har også inngått en samarbeidsavtale slik at Sykehusinnkjøp skal bistå med utstyrsanskaffelser i byggeprosjekter som Sykehusbygg har ansvar for.

Entrepriser gjennojmføres pr. prosjekt på prosjektnivå. 

Aktuelle dokumenter: 

Rutiner offentlige anskaffelser Sykehusbygg HF

Spesialrom har svært strenge krav til blant annet renhet, tetthet og ventilasjon. Derfor stilles det høyere krav innen byggteknikk og validering/dokumentasjon enn det gjør for andre rom i et sykehus. Dette gjør at rommene må følges opp særskilt gjennom alle prosjektets ulike faser for til slutt å gjennomføre en tverrfaglig kontroll som inkluderer alle fag, før overlevering til foretaket. Sykehusbygg har et eget team som jobber med dette feltet. 

Noen spesialrom skal godkjennes av Statens Legemiddelverk (SLV) og/ eller Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) før lokalene tas i bruk.  

Spesialrom inkluderer følgende rom: 

 1. Produksjonsrom for legemidler: 
 • Produksjonsrom for radiofarmaka (slik som produksjon av FDG til PET-avbildning (Positron Emisjons Tomografi) 
 • Produksjonsrom for sterile legemidler (apotek)  
 • Hotlab nukleærmedisin 
 1. Andre kritiske rom der det ikke kreves, men anbefales å følge regime for spesialrom: 
 • Operasjonsstuer 
 • Sterilsentral  
 • Celler og vev (hornhinnebanken) 
 • I3-lab (Inneslutningsnivå 3 og eventuelt 4) 
 • Luftsmitteisolat 
 • Sputum 
 • Bronkoskopi 
 • PCR-laboratorier 

Siden er under oppbygging - mer informasjon kommer

Sist oppdatert 15.03.2022