logo Sykehusbygg

– Ønsker ikke monopol

– Sykehusbygg har ikke noe ønske om å være monopolist. Vi trenger en aktiv rådgiverbransje og inviterer til samhandling og dialog, forsikrer adm. direktør Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 21.08.2019
En kvinne med blondt hår

På sin 101. dag (!) som Sykehusbyggs toppleder hilste Wedø til Sykehusbyggkonferansen 2015, og sa det var «fantastisk» å registrere så bra frammøte – 240 deltakere. Hun takket også for god mottakelse etter omfattende reisevirksomhet i helseregionene, og var raus med ros til egne «utrolige dyktige og dedikerte medarbeidere».

Sykehusbyggs oppdrag

Wedø minnet forsamlingen om oppdraget til Sykehusbygg, der det heter at foretaket «skal være er en internleverandør til region- og helseforetak, som skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring og god ressursutnyttelse / ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»

Sykehusbygg skal også sørge for at «erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte,» går det fram av oppdragsteksten.

Ambisjonen er følgelig å utgjøre et såkalt kompetansenav for sykehusutbygging, både i et prosjekt- og driftsperspektiv.

Lydhør samarbeidsvije

For å lykkes med dette ville Sykehusbygg-direktøren utrvikle god kundedialog og være lydhør for behov, utfordringer og utviklingspotensial.

Samtidig la hun vekt på dialog med rådgivere, leverandører og entreprenører – og inviterte til  samarbeid.

– Noen monopolist ønsker vi ikke å være, poengterte Wedø, og listet opp en rekke utviklingsprosjekter Sykehusbygg ønsker å fremme sammen med andre aktører innen sykehusplanlegging og -bygging:

 • Erfaringsoverføring og evaluering
 • Standardisering
 • Veiledere for tidligfaseplanlegging
 • Videreutvikling av framskrivingsmodellen
 • Videreutvikling av klassifikasjonssystemet
 • Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase
 • Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer
 • Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring, kommunikasjon

Må lære av hverandre

– Vi må lære av hverandre, være innovative og evaluere, sa Wedø og trakk fram erfaringsseminaret på Gardermoen 3. september som en lovende start.

Når det gjelder tilgangen på oppdrag, mente Sykehusbygg-direktøren at det unge foretaket var kommet godt i gang, Hun nevnte flere av prosjektene Sykehusbygg er involvert i:

Psykiatribygging for Sørlandet sykehus, St Olavs Hospital, Østmarka, Sykehuset Levanger og Sykehuset i Vestfold. Videre får Sykehusapotekene bistand fra Sykehusbygg med produksjonsrom, og foretaket er engasjert i utviklingen av lokalmedisinske sentra i Brønnøysund og Alta.

I store sykehusprosjekter har Sykehusbygg oppdrag for Nordmøre og Romsdal, Vestre Viken og Universitetssykehuset i Stavanger. Sykehusbygg leder dessuten det nasjonale arbeidet med tilpasning av helikopterplasser for en ny redningshelikopterflåte.

Trenger felles målbilde

Hvor går veien videre? spurte Wedø og viste til hele livsløpet i sykehusuplanlegging og -bygging. fra utviklingsplan til  overlevering og drift. Her trengs et felles målbilde, påpekte hun, og framhevet Sykehusbyggs måfomulering:

Sykehusbygg skaper framtidsrettede, sunne bygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte. Dette skal skje gjennom:

 • Effektiv ressursbruk i planlegging og gjennomføring av sykehusprosjekt
 • Innovativ og kunnskapsbasert planlegging og bygging gjennom standardisering av prosesser, løsninger og gjennomføringsmodeller
 • Medarbeidere med oppdatert kunnskap og kompetanse, metoder og verktøy

Utfordring å tenke framover

– For meg er det noe overraskende at det i dag er såpass lite systematisk innhenting av kunnskap fra sykehusprosjekter og fra driftsfasen, sa Wedø. Hun pekte på at mange sykehusprosjekter har startet på null, og at det tydeligvis er en utfordring å tenke framtidsrettet.

Som en konsekvens av dette lovte direktøren flere og snarlige erfaringsseminarer. Ett arrangeres allerede i desember i år om bruk av veileder for tidligfaseplanlegging. To avholdes på nyåret med temaene bygg for psykisk helse og hygieneforhold i sykehusbygging.

En rekke tiltak blir også gjennomført for å styrke Sykehusbyggs kompetanse og bemanning, blant annet innen prosjektstyring og Lean Construction.

Ann Elisabeth Wedø varslet også ny foretaksstrategi, med et utkast til styret før jul.

Tekst: Knut Hellerud

Se presentasjonen til Ann Elisabeth Wedø