logo Sykehusbygg

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Diagram, ingeniørtegning

Strålebehandling spiller en viktig rolle i moderne kreftbehandling. I 2015 ble i underkant av 50 norske pasienter, flere av disse barn og unge, sendt utenlands for å få kreftbehandling med protonstråling. Basert på internasjonale estimater vil om lag 1800 norske pasienter ha nytte av protonterapi i 2022. Protonbehandling reduserer langtidsskader og bidrar til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom.


Mer skånsom behandling

Behandling med protoner som alternativ til ordinær strålebehandling med fotoner gjør det mulig å gi høyere stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser til nærliggende normalvev – med mindre skader på vevet. Prosjektets hovedmål er at flere skal kunne overleve og kunne leve lengre med kreft. Et annet hovedmål er å øke livskvaliteten for kreftpasienter og pårørende.

Protonbehandling er mer skånsom enn annen type stråling. Dette har særskilt betydning for barn og unge; flere kan bli i stand til å fullføre skole, delta i arbeidslivet og leve et fullverdig liv, Prosjektet er nasjonalt, og ledes av alle de fire regionale foretakene. Sykehusbygg HF har fått i oppgave å gjennomføre konseptfasen.

Antall protonanlegg i verden øker stadig, og i løpet av 2016 vil tallet ha økt fra 48 til 77 på to år. I skandinavisk sammenheng er protonbehandling relativt nytt; Sverige har nylig fått sitt protonanlegg og i Danmark er det første anlegget under planlegging.

 

Skal finne det beste alternativet

Protonbehandling i Norge har vært utredet siden 2010. Nå som prosjektet er i konseptfase skal to lokaliseringsalternativer utredes. Alternativ en er å bygge et anlegg i enten Bergen eller Oslo. Det andre alternativet er å bygge et anlegg i hver av disse regionene. Endelig anbefaling skal overleveres i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 1. august 2016.

Konseptfaserapporten skal gi grunnlag for at endelig konseptvalg og innfasing av protonanlegg kan bli vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

 

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Prosjektorganisasjonen som jobber med rapporten for konseptfasen er en tungt sammensatt gruppe fra alle sentrale fagmiljøer, fra Kreftforeningen, fra alle helseregioner i tillegg til to departementer; Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Konseptfaserapporten skal også gi nærmere medisinsk og økonomisk vurdering av hvilke pasientgrupper som har behov for slik behandling. I tillegg skal den inneholde samarbeidsavtaler mellom de fire regionale helseforetakene.

Disse vil være knyttet til kompetanseoppbygging, bruk av samlet kapasitet mellom regionene og betaling for pasienter fra de regionene hvor det ikke blir etablert protonterapi. Godt samarbeid mellom helseforetakene vil være viktig for å lykkes.

I følge de medisinske estimater kan protonterapi være relevant i opp til 12% av alle situasjoner hvor der i dag anvendes tradisjonell strålebehandling. Av disse er det ca 15% som vi vet at protonterapi er å foretrekke fremfor fotonterapi. Da de kliniske studier fortsatt er begrenset, er det særdeles viktig å gjennomføre kontrollerte kliniske studier slik at vi får større sikkerhet for effekten av protonbehandling. Protonsenter i Norge har som mål å integrere pasientbehandling med forskning av høy kvalitet og i samarbeid med internasjonalt miljø.