logo Sykehusbygg

Evaluering av Akuttbygget på Østmarka, St. Olavs hospital 

Høsten 2021 fikk Sykehusbygg HF i oppdrag fra St. Olavs hospital å innhente erfaringer om hvordan bygget har fungert i hverdagen de fire, fem første årene etter at Akuttbygget på Østmarka ble tatt i bruk. Erfaringene skal kunne benyttes i planleggingen av Senter for Psykisk helse, St. Olavs hospital HF på Øya og andre sykehusprosjekter, samt bidra til forbedringer i Akuttbygget.

Publisert 27.05.2024
Teknisk tegning

Rapporten er inndelt i seks kapitler. I kapittel 1 og 2 beskrives henholdsvis evalueringsoppdraget og de prosjektutløsende faktorer og mål for Akuttbygget. Kapittel 3 beskriver data og metode.

I kapittel 4 presenteres resultatene, der erfaringer med bygg og virksomhet, hvordan lokaler og løsninger understøtter pasientbehandling og arbeidsprosesser er vektlagt.   For innhenting av erfaringer er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju blant ansatte både med og uten pasientbehandling. Kapittel 5 omhandler vurderinger av måloppnåelsen for Akuttbygget med bakgrunn i erfaringene blant de ansatte. En arbeidsgruppe i Sykehusbygg HF har utarbeidet læringspunkt for nye sykehusprosjekt på bakgrunn av evalueringsresultatene. Disse presenteres i kapittel 6.

God utforming

Evalueringen viser at mange mener at bygget er tiltalende utformet med utsmykning, fargevalg og dagslysinnfall. I denne sammenhengen ble hovedinngang, ekspedisjon, venteareal og de indre gårdshagene spesielt framhevet.

Videre utrykte mange at akuttmottaket er godt utformet for å ta imot pasienter, samt at det er hensiktsmessig plassert med nærhet til sengetunene.

Evalueringen viser at sengeområdet med de fire likt utformede sengetun på samme plan fungerer godt, og bidrar til felleskap og samarbeid. Pasientenes autonomi blir understøttet av mulighet for å bevege seg mellom sengerom, stuer, spiserom og direkte utgang til indre gårdshager.  

For mange funksjoner

Når det gjelder arbeidsstasjonene, viser evalueringen at det er for mange funksjoner i rommene, slik at det blir trangt og mye trafikk. Det savnes også lagerplass i sengeområdet, samt pauserom for de ansatte. 

De fleste forbedringsforslagene som kom opp i løpet av evalueringen, gjelder bygg og teknikk, der erfaringene viser at man bør velge gjennomprøvde produkter.  

God medvirkning

Medvirkning i løpet av planleggingsfasen opplevdes som god, spesielt fra ledelse og ansatte i klinikken der medvirkningen har vært preget av kontinuitet. Involvering av teknisk personell har imidlertid vært mer sporadisk, og økt involvering ble fremhevet som et viktig forbedringsområde.

Les hele evalueringsrapporten her