logo Sykehusbygg

Klima og miljø er på dagsorden også i Sykehusbygg HF

Når vi vet at det skal bygges og rehabiliteres sykehus for om lag 20 milliarder kroner i året de neste 10 årene, og at bygg- og anleggsbransjen står for ca. 40% av verdens C02-utslippp, er det gledelig å kunne presentere Standard for klima i miljø i sykehusprosjekter som skal benyttes i alle byggeprosjekter fremover. 

Publisert 05.11.2021
Sist oppdatert 26.11.2021

Sykehusbygg HFs viktigste oppgave på klima- og miljøområdet er å være en kompetent og oppdatert rådgiver for helseforetakene som er byggherrer slik at miljøriktige energiløsninger velges, og at klimagassutslipp i selve byggeriet og i levetiden til sykehuset reduseres. Med referanse til FNs bærekraftsmål nr. 13Stoppe klima-endringene​, er vår ambisjon å bidra aktivt i det grønne skiftet.  

 

På oppdrag fra de fire regionale helseforetakene har Sykehusbygg HF nå utviklet Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter. Det er en kjensgjerning at de viktigste beslutninger som påvirker klima- og miljø i byggeprosjekter tas i tidlig fase. Lokalisering og nybygging vs. rehabilitering/gjenbruk har svært mye å si for klimafotavtrykket. Standarden stiller krav om at klima- og miljø må få en tydeligere stemme når slike beslutninger skal fattes, sier leder for kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar i Sykehusbygg HF, Jens Erik Ramstad.


Standard for Klima og miljø i sykehusprosjekter inneholder miljømål og konkrete krav til nybygg- og rehabiliteringsprosjekter innenfor følgende hovedtema: 

 

  • -Energibruk 

  • -Sirkulær økonomi og miljøvennlige bygg 

  • -Lokalmiljø og klimaendringer 

 

Standarden stiller også krav til hvordan prosjektene skal arbeide med klima- og miljøspørsmål, allerede fra tidlig fase (miljøledelse). 

 

Les hele Standard for klima i miljø i sykehusprosjekter her