logo Sykehusbygg

Nå er det innomhus!

Ny driftsmodell for Klassifikasjonssystemet for helsebygg er implementert fra 1.10.2017. Dette innebærer at utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av Klassifikasjonssystemet og Nasjonal database for Klassifikasjonssystemet er 100% overført fra Multiconsult til Sykehusbygg. Det er inngått avtale med Helse Midt-Norge IT (Hemit) om leie av serverplass og drift av database.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Grafisk brukergrensesnitt, tekst

Sykehusbygg er gjennom oppdragsdokumentet fra de regionale helseforetakene (2015) tildelt ansvaret for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av Klassifikasjonssystemet for helsebygg og Nasjonal Database for Klassifikasjonssystemet.

Målsettingen med klassifikasjonssystemet er å oppnå mer effektiv arealbruk og bedre planlegging av funksjoner og arealer i sykehus. Data fra klassifikasjonssystemet gir viktig informasjon for styring og planlegging i helseforetakene. Data lagres i Nasjonal Database.

Verktøyet gir gode muligheter til standardisering, og brukes som fundament i Standardromskatalogen.

Det er egnet som et effektivt verktøy for

  • gjennomføring av tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
  • ompakkingsprosjekter
  • kapasitetsberegning
  • sammenligning av arealutnyttelse og kapasiteter internt i HF og mellom HF
  • forenklet kommunikasjon mellom ulike profesjoner i planlegging- og byggeprosesser

 

Formålet med Nasjonal Database er todelt:

  1. Registrere data på en entydig måte. Original data skal ligge hos helseforetakene, fortrinnsvis i FDV-systemer. Data i ND skal kunne kobles opp mot data fra andre datakilder, som for eksempel Norsk Pasientregister (NPR), dRofus eller FDV systemer.
  2. Det skal være enkelt å hente ut areal- og kapasitetsdata på helseforetaksnivå, regionalt og nasjonalt nivå for å få oversikt og sammenligningsgrunnlag. Det er tilrettelagt for uthenting av historiske data gjennom at ND fryses en gang per år.

Ny driftsmodell bidrar til forenklet og sikker overføring av klassifisert areal fra helseforetakenes FDV verktøy til Nasjonal Database gjennom webservices.