logo Sykehusbygg

Evaluering av nytt østfoldsykehus, Kalnes

Høsten 2018 fikk Sykehusbygg HF i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF å innhente erfaringer fra de tre første årene etter at nytt østfoldsykehus ble tatt i bruk. Erfaringene skal kunne benyttes i kommende planleggings- og byggeprosjekter.

Bilde rapport Kalnes.png
 
 

 «Evaluering av nyttøstfoldsykehus, Kalnes» utarbeidet av Sykehusbygg HF.

Rapporten er også presentert i en kortere versjon i dokumentet Sammendrag av evalueringsrapport østfoldsykehuset, Kalnes 

Hovedrapporten er omfattende, og den er inndelt i 18 kapitler. Rapporten er bygd opp slik at kapitlene i hovedsak kan leses uavhengige av hverandre.

Kapittel 2 utdyper arkitektonisk kvalitet, og i kapittel 3 det er gjort en gjennomgang og beregning av kapasitetsbehov. Driftskonsepter og løsninger er presentert i kapitlene 4 til 13. Disse kapitlene vektlegger erfaringer med bygg og virksomhet, hvordan lokaler og løsninger understøtter pasientbehandling og arbeidsprosesser.

Det er gjort en dybdeundersøkelse av ni driftsområder (kapitlene 5 til 13). Hvert kapittel gir en beskrivelse av driftsområdet (funksjonen) og avsluttes med en oppsummering av hovedfunn, måloppnåelse og anbefalinger til nye prosjekter. Kapitlene 14-18 er mer overordnet, og her presenteres produktivitet og forbruksanalyser.

Sykehusbygg HF vil framheve at evaluering av sykehusbyggprosjekter bidrar til kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av sykehus. Evalueringen av nytt østfoldsykehus, Kalnes har gitt kunnskap om samspillet mellom sykehusbygninger og virksomhet, hvordan lokaler og løsninger fungerer tre år etter innflytting. Denne kunnskapen vil bli tatt med i videre planlegging av nye sykehus.

I tillegg til leveransen fra Sykehusbygg HF, har oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF (HSØ) utarbeidet en egen rapport som har ytterligere vurderinger, hvor rapporten utarbeidet av Sykehusbygg HF inngår som et underlag. Les rapporten her

 

Her er øvrige evalueringer fra Østfoldsykehuset Kalnes

Masteroppgave - Evaluering av sengetun, 2019

Høgskolen i Østfold - Fra gammelt til nytt sykehus 2017

Statusrapport for Sykehuset Østfold, 2016

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.01.2023