logo Sykehusbygg

Prosjektdokumenter

Her finner du prosjektrelaterte dokumenter fra både pågående og ferdigstilte sykehusprosjekter. 

​ Les mer om byggeprosjektene vi er en del av her. 

Pågående prosjekter

Helse Nord

Nye Hammerfest sykehus

Idéfaserapport

Konseptrapport

Forporsjektrapport 

UNN Narvik

Forprosjektrapport 

Helse Midt

SNR - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Idéfaserapport

Idéfase KSK

Konsept hovedfunksjonsprogram

Evaluering anbudsprosess


Helse Vest

Nye Stavanger universitetssjukehus

Forprosjektrapport

Konseptrapport 


Helse Sør-Øst

Nybygg psykisk helse Kristiansand

Forprosjektrapport (2020)

Konseptrapport 

Faserapport 

Revidert skisseprosjekt 


Konseptrapport

Faserapport 

Revidert skisseprosjekt 


Nytt sykehus i Drammen

Forprosjektrapport (2019) 

Konseptrapport (2016)


Gjennomførte prosjekter

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF 

Samsik helsepark - Samisk helsepark Karasjonn, Idé- og konseptfaserapport (2017)

Samisk helsepark - Utredning PHV rusklinikk Karasjokk (2015)

Alta nærsykehus - Styringsdokument (2015)

Nye Kirkenes sykehus - Forprosjektrapport (2013)

Nordlandssykehuset HF

Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen - Styresak forprosjekt (2010)

Nytt sykehus Stokmarknes - Konseptrapport (2008) 

Nordlandssykehuset i Bodø - Ferdigmelding 


Universitetetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

UNN Tromsø Byggesaker - Tertialrapport 3 (2019)

Tertialrapport 3 for byggeprosjekter ved UNN (2019)

Ny A-fløy - Tertialrapport 3 (2019)

Tromsø - Utbyggingsprosjektene, tertialrapport 1 (2016)

Ny A-fløy - Godkjenning av forprosjektrapport (2012)


Helse Midt

St. Olavs hospital HF

Nytt universitetssykehus - Sluttrapport (2014)

Nytt unversitetssykehus - Sluttregnskap (2014)

Nytt unversitetssykehus - Forprosjekt (2005)

Nytt universitetssykehus - Skisseprosjekt kliniske funksjoner (2004)

Helse Vest 

Helse Bergen HF


Nordås rehabiliteringsklinikk - Konseptrapport (2020)

BUS - Funksjonsprosjekt rapport (2016)

BUS - Forprosjektrapport (2015)

BUS - Konseptrapport (2013)

BUS - Sluttrapport eneromsprosjekt 

Dag Thorax - Forprosjekt, styresak (2010)

Dag Thorax - Forprosjektrapport (2010)

Haukeland Mottaksklinikken - Konseptfaserapport (2012)

Haukeland Mottaksklinikken - Forprosjektrapport (2013)

Haukeland Labbygget - Forprosjekt beskrivelse (2005)

Sengebygg Marie Joys hus - Forprosjekt (2013)

Sengebygg Marie Joys hus - Konseptrapport (2012)

Kronstad DPS - Forprosjektrapport (2009) 

Kronstad DPS - Konseptrapport (2009)

Kronstad DPS - Konseptrapport, styresak

PHV Sandviken - Styresak, Nytt bygg for Avdeling for stemningslidelser (2007)


Sist oppdatert 01.08.2022